W Dz.U. z 6 sierpnia 2019 r. pod poz. 1470 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 19 lipca 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Określono wzory dokumentów:

  • oceny wskazującej czas powstania zabytku — załącznik nr 1,
  • wyceny zabytku — załącznik nr 2,
  • potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — załącznik nr 3.

Z rozporządzenia wynika też, że dokumenty te, ich wydruki i kserokopie mają format A4. Dla wzoru dokumentu:

  • oceny wskazującej czas powstania zabytku ustala się odcień koloru żółtego o symbolu PANTONE 120 U, RGB 255/217/106, CMYK 0/8/66/0;
  • wyceny zabytku ustala się odcień koloru zielonego o symbolu PANTONE 367 U, RGB 143/209/106, CMYK 42/0/74/0.

Utraciło tym samym moc Rozporządzenie MKiDN z 18 lutego 2011 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 256).

Rozporządzenie obowiązuje od 21 sierpnia 2019 r.