W Dz.U. z 22 października 2019 r. pod poz. 2004 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.

Gospodarując składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, ustala się wartość poszczególnych składników według ich wartości rynkowej, na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz popytu na nie, chyba że z przepisów szczególnych wynika inaczej.

Organ publiczny sprzedaje składniki rzeczowe majątku ruchomego o wartości przekraczającej 1200 zł w trybie:

 • przetargu publicznego,
 • publicznego zaproszenia do negocjacji,
 • aukcji.

Jednak organ publiczny może nieodpłatnie przekazać składniki rzeczowe majątku ruchomego:

 • innemu organowi lub jednostce samorządu terytorialnego na czas oznaczony albo nieoznaczony;
 • instytucji gospodarki budżetowej, za pośrednictwem organu wykonującego wobec tej instytucji funkcję organu założycielskiego, na czas oznaczony albo nieoznaczony.

Warto dodać, że organ publiczny może dokonać darowizny składnika rzeczowego majątku ruchomego na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe, czyli wymienionych w tym przepisie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych. Wartość składnika rzeczowego majątku ruchomego, będącego przedmiotem takiej darowizny, określa się według wartości księgowej.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego stanowiące dobra kultury, w tym zabytki w rozumieniu przepisów Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, oraz związane z tymi składnikami inne składniki rzeczowe majątku ruchomego, przekazuje się instytucjom kultury w formie darowizny.

Darowizny dokonuje się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wniosek zawiera w szczególności:

 • nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego podmiotu;
 • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
 • oświadczenie zainteresowanego podmiotu, że składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
 • zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;
 • wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący o darowiznę;
 • uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu.

Do wniosku załącza się statut zainteresowanego podmiotu.

Likwidacji zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących odpady dokonuje się zgodnie z przepisami Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w szczególności z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego, które:

 • były wykorzystywane do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub czynności w zakresie cyberbezpieczeństwa przez podmioty upoważnione do wykonywania tych czynności,
 • zostały dostarczone organowi publicznemu pod warunkiem ich niezbywania lub nieprzekazywania podmiotom trzecim,
 • służą do przetwarzania danych, w tym danych osobowych, takie jak telefony komórkowe, tablety, laptopy, dyski twarde

– mogą być zniszczone bez próby zagospodarowania w inny sposób.

Czynności mających na celu zniszczenie dokonuje komisja likwidacyjna w składzie co najmniej trzyosobowym, powołana przez organ publiczny spośród pracowników jednostki, przy czym, jeżeli liczba pracowników uniemożliwia powołanie do jej składu trzech osób, komisji nie powołuje się, a jej zadania wykonuje organ publiczny.

Rozporządzenie obowiązuje od 23 października 2019 r.