W Dz.U. z 18 października 2019 r. pod poz. 1988 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie dotyczy art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Wynika z niego, że szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach VAT obejmuje:

 • oznaczenie urzędu skarbowego, do którego jest składana deklaracja;
 • dane identyfikacyjne podatnika;
 • oznaczenie rodzaju rozliczenia: miesięczne (art. 99 ust. 1 ustawy o VAT), albo kwartalne (art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o VAT);
 • oznaczenie okresu, za który jest rozliczany VAT, tj. miesiąc i rok, albo kwartał i rok;
 • oznaczenie wersji (kodu) deklaracji składanej na podstawie art. 99 ust. 1 albo ust. 2 i 3 ustawy o VAT;
 • oznaczenie daty sporządzenia;
 • wskazanie celu złożenia deklaracji — złożenie deklaracji albo korekta deklaracji;
 • dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku:
  • należnego,
  • naliczonego,
  • lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu;
 • dodatkowe dane dotyczące rozliczenia.

Zgodnie z rozporządzeniem, przewiduje się też, że deklaracje będą zawierały pouczenia podatnika o następującej treści:

 • W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.

W ewidencji VAT w szczegółowym zakresie danych powinny być zawarte dane identyfikacyjne podatnika:

 • identyfikator podatkowy NIP podatnika,
 • w przypadku gdy podatnik jest:
  • osobą fizyczną — wskazanie nazwiska, pierwszego imienia oraz daty urodzenia podatnika,
  • podatnikiem niebędącym osobą fizyczną — wskazanie pełnej nazwy podatnika;
 • oznaczenie okresu, za który prowadzona jest ewidencja.

Ewidencja VAT będzie też zawierała dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego (szczegółowo wymienione w § 10 rozporządzenia), a także podatku naliczonego (szczegółowo wymienione w § 11 rozporządzenia).

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2020 r.