W Dz.U. z 29 listopada 2019 r. pod poz. 2337 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie wprowadza nowe wzory następujących formularzy podatkowych, stanowiących załączniki do rozporządzenia: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-8, CIT-8AB, CIT-5, CIT-8/O, CIT-D, CIT-7, IFT-2/IFT-2R, CIT/BR, CIT/MIT, CIT/8S, CIT/8SP, CIT/PGK, CIT/PM, CIT/IP, a także CIT/WW.

Nowe wzory formularzy stosuje się do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) od 1 stycznia 2019 r. Płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2019 r. oraz zakończył się po 31 grudnia 2018 r., do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) w tak zakreślonym czasowo roku podatkowym stosują wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym.

Uchylono tym samym Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1268 ze zm.).

Rozporządzenie obowiązuje od 1 grudnia 2019 r.