W Dz.U. z 10 grudnia 2019 r. pod poz. 2382 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 3 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania przetargów na nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Nieruchomości.

Rozporządzenie określa sposób i tryb przeprowadzania przetargów na sprzedaż lub zawarcie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości, w tym:

  • terminy i formy wnoszenia wadium i jego zwrotu,
  • tryb powoływania i sposób działania komisji przetargowej,
  • sposób sporządzania oraz treść protokołu z przeprowadzonego przetargu,
  • tryb postępowania w przypadku zaskarżenia przetargu,
  • tryb postępowania przy przeprowadzaniu poszczególnych rodzajów przetargów oraz warunki organizowania przetargu ograniczonego.

Rozporządzenie obowiązuje od 11 grudnia 2019 r.