W Dz.U. z 18 lutego 2020 r. pod poz. 257 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 31 stycznia 2020 r. w sprawie przekazywania danych Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej przez podmioty prowadzące kino (dalej: rozporządzenie).

Zgodnie z art. 19a ust. 1 Ustawy z 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, podmiot prowadzący kino przekazuje PISF:

  • dzienne dane o liczbie widzów, liczbie sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych oraz przychodach z tytułu sprzedaży biletów w odniesieniu do każdego filmu wyświetlanego w danym dniu;
  • miesięczne dane o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie.

Dane te przekazuje się w formacie JSON, XML, CSV lub XLS/XLSX i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Wzór formularza przekazywania dziennych danych o liczbie widzów, liczbie sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych oraz przychodach z tytułu sprzedaży biletów w odniesieniu do każdego filmu wyświetlanego w danym dniu stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Natomiast wzór formularza przekazywania miesięcznych danych o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Formularze te uzupełnia się w pustych polach tekstowych.

Rozporządzenie obowiązuje od 4 marca 2020 r.