W Dz.U. z 21 kwietnia 2020 r. pod poz. 715 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Zmiany wprowadzono do Rozporządzenia Ministra Finansów z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, w którym dodano § 10a, z którego wynika, że do 30 czerwca 2020 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę VAT stosuje się do dostawy towarów w formie darowizny, której przedmiotem są komputery przenośne, wyłącznie laptopy i tablety, na rzecz:

  • placówek oświatowych;
  • organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora OSE, o którym mowa w Ustawie z 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej — w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym;
  • organów prowadzących szkołę lub placówkę, o których mowa w art. 4 pkt 16 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe — w celu dalszego nieodpłatnego przekazania prowadzonym placówkom oświatowym (chodzi tu o organ prowadzący szkołę lub placówkę, przez który rozumie się ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, a także inne osoby prawne i fizyczne).

Stawkę 0% VAT stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny między podatnikiem dokonującym dostawy tych towarów oraz:

  • placówką oświatową,
  • organizacją humanitarną (należy posiadać kopię umowy o nieodpłatnym przekazaniu towarów przez tę organizację placówce oświatowej),
  • organem prowadzącym szkołę lub placówkę (z umowy powinno wynikać, że wymienione wyżej towary objęte obniżoną stawką VAT zostaną przekazane placówce oświatowej prowadzonej przez ten organ).

Przez placówkę oświatową rozumie się w tym przypadku:

  • publiczne i niepubliczne jednostki, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 i 7 Prawa oświatowego (wymienione w tych przepisach: przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze i kształcenia ustawicznego, a także centra kształcenia zawodowego oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze);
  • uczelnie w rozumieniu Ustawy z 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze w rozumieniu Ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozporządzenie obowiązuje od 22 kwietnia 2020 r.