W Dz.U. z 1 czerwca 2020 r. pod poz. 968 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (dalej: rozporządzenie).

Rozporządzenie określa wzór:

  • tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych (załącznik nr 1 rozporządzenia);
  • tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (załącznik nr 2 rozporządzenia);
  • kolejnego tytułu wykonawczego (załącznik nr 3 rozporządzenia).

Stare wzory tytułów wykonawczych stanowiące załączniki do Rozporządzenia Ministra Finansów z 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 850) można stosować nie dłużej niż przez 9 miesięcy, licząc od 30 lipca 2020 r., czyli do 30 stycznia 2021 r.

Wzory te można stosować przez ten czas pod warunkiem prawidłowego pouczenia zobowiązanego, ponieważ od 30 lipca 2020 r. tytuł wykonawczy zawiera m.in.:

  • pouczenie zobowiązanego o skutkach niezawiadomienia organu egzekucyjnego o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu prawie wniesienia do wierzyciela, za pośrednictwem organu egzekucyjnego, zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej oraz o skutkach wniesienia tego zarzutu nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu tytułu wykonawczego i po upływie tego terminu;
  • pouczenie zobowiązanego o przysługującym jego małżonkowi prawie do wniesienia sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym.

Te właśnie pouczenia muszą zawierać stare wzory tytułów wykonawczych.

Rozporządzenie obowiązuje od 30 lipca 2020 r.