W Dz.U. z 26 maja 2020 r. pod poz. 932 opublikowano Ustawę z 14 maja 2020 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Przypominamy, że KGW w szczególności:

  • prowadzi działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  • prowadzi działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  • wspiera rozwój przedsiębiorczości kobiet;
  • inicjuje i prowadzi działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • upowszechnia i rozwija formy współdziałania, gospodarowania i racjonalne metody prowadzenia gospodarstw domowych;
  • reprezentuje interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  • rozwija kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.

W 2020 r. KGW mogą otrzymać z budżetu państwa pomoc finansową przeznaczoną na realizację tych zadań. Pomoc finansową przyznaje w drodze decyzji Prezes ARMiR na wniosek złożony przez KGW, która składa wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego miejscowo ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR. Do wydania decyzji Prezes ARiMR może upoważnić kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę KGW (art. 35a Ustawy z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich).

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na taką pomoc finansową dla KGW w 2020 r. ustalono na 40 mln zł. Pomoc w ramach tej kwoty jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy.

Prezes ARiMR ogłasza na stronie podmiotowej narastająco, do 10. dnia każdego miesiąca, według stanu za miesiąc poprzedni, informację o kwocie, na jaką zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy, a w ostateczności także informację o zaprzestaniu przyjmowania wniosków.

Ustawa obowiązuje od 27 maja 2020 r.