W Dz.U. z 12 października 2020 r. pod poz. 1761 opublikowano Ustawę z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zmianę wprowadzono do Ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dalej: ustawa o podatku od spadków i darowizn), która dotyczy kręgu osób podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 14 ustawy o podatku od spadków i darowizn, wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca, natomiast zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

  • do grupy I — małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
  • do grupy II — zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
  • do grupy III — innych nabywców.

Za rodziców w tym przypadku uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych.

Natomiast zgodnie z nowym ust. 4a dodanym do art. 14 ustawy o podatku od spadków i darowizn:

  • za zstępnych uważa się także osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w Ustawie z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • a za wstępnych — także odpowiednio osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Dzięki tej zmianie wymienione osoby zaliczono do grona osób najbliższych, które m.in. mogą skorzystać z przedmiotowego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed 27 października 2020 r., stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem.

Ustawa obowiązuje od 27 października 2020 r.