W Dz.U. z 3 listopada 2020 r. poz. 1940 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozporządzenie określa zmienione wzory formularzy podatkowych dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych w wersjach: PIT-4R(10), PIT-8AR(9) oraz PIT-11(26).

W części C deklaracji PIT-4R wykreślono wiersz 9 „Nadpłaty wynikające z rozliczenia za rok ubiegły oraz zwrot nadpłat w gotówce, zaliczone na poczet należnej zaliczki”.

Natomiast w części D dodano podpunkt D.2. „Informacje dodatkowe”.

Wypełnia go płatnik, który poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i zgodnie z obowiązującymi przepisami skorzystał z przesunięcia terminu przekazania zaliczek na podatek pobranych za miesiące: marzec, kwiecień i maj 2020 r. (poz. 159, 160 i 161).

W części C deklaracji PIT-8AR dodano wiersze 25-30, które dotyczą dochodów uczestników pracowniczych planów kapitałowych (PPK), a także małżonków pracowników lub byłych małżonków z tytułu wypłaty lub zwrotu środków, a także wypłaty transferowej.

Wynika to ze zmiany art. 30a Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzającej ryczałtowe opodatkowanie takich dochodów.

Podobnie jak w deklaracji PIT-4R, również w nowej wersji wzoru deklaracji PIT-8AR dodano część D „Informacje dodatkowe” wypełnianą przez płatnika, który poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i zgodnie z obowiązującymi przepisami skorzystał z przesunięcia terminu przekazania zryczałtowanego podatku pobranego za miesiące: marzec, kwiecień i maj 2020 r. (poz. 430, 431 i 432).

Wzory formularzy PIT-4R, PIT-8AR oraz PIT-11 w nowych wersjach stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2020 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 18 listopada 2020 r.