W Dz.U. z 28 listopada 2020 r. pod poz. 2112 opublikowano Ustawę z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, zmienioną następnie Ustawą z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 28 listopada 2020 r. poz. 2113).

Zmiany wprowadzono do Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa COVID-19). Dodano art. 4h do ustawy COVID-19, zgodnie z którym w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy COVID-19.

W przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny pracownikowi nie przysługuje:

  • wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp), a chodzi tu o wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • świadczenie pieniężne z tytułu choroby określone w odrębnych przepisach.

Obydwie ustawy nowelizacyjne obowiązują od 29 listopada 2020 r.

Natomiast w Dz.U. z 4 grudnia 2020 r. pod poz. 2157 opublikowano Ustawę z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dodano przepisy art. 4ha i art. 4hb do ustawy COVID-19, z których wynika, że w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy COVID-19.

W przypadku świadczenia pracy w trakcie izolacji w warunkach domowych nie przysługuje:

  • wynagrodzenie z art. 92 kp,
  • świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

Natomiast za okres nieświadczenia pracy w trakcie kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych przysługuje wynagrodzenie z art. 92 kp albo świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

Ustawa obowiązuje od 5 grudnia 2020 r.