Poradnik Instytucji Kultury 01/2021

Zwolnienie ze składek ZUS z tzw. tarczy 6.0

W Dz.U. z 15 grudnia 2020 r. pod poz. 2255 Ustawę z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Jubileusz 10 lat działania Wydawnictwa Prawo dla Praktyków

Zwolnienie od pracy związkowca

Do pracodawcy wpłynęło pismo komisji związkowej. Komisja, powołując się na art. 31 ust. 3 Ustawy z 29 maja 1991 r. o związkach zawodowych (dalej: ustawa o związkach zawodowych), zwróciła się o zwolnienie pracownika od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia — w związku z udziałem w szkoleniu dla funkcyjnych działaczy związkowych organizowanych przez komisję krajową.
Czy pracodawca musi udzielić takiego zwolnienia?
Jeśli tak, to czy wynagrodzenie należy naliczyć również za przepadającą w okresie zwolnienia sobotę?

Praca na własnej roli

Pracownica przedłożyła zaświadczenie, że w latach 2005–2015 podlegała ubezpieczeniu z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (płaciła pełne składki). Gospodarstwo w 1994 r. otrzymała od rodziców. W czasie, gdy opłacała składki do KRUS, nigdzie dodatkowo nie pracowała.
Czy ten okres opłacania składek na KRUS należy doliczyć jej do stażu pracy?

Zaległy urlop wypoczynkowy

Czy dwutygodniowy urlop pracownik powinien wykorzystać w 2020 r., czy może odebrać go w 2021 r. przed końcem września?

Urlop wypoczynkowy nowego pracownika instytucji — byłego nauczyciela

Dom kultury zatrudnił nową pracownicę 1 września 2020 r. Pracownica przedstawiła między innymi świadectwo pracy z jej ostatniego miejsca pracy (szkoły), w którym znalazła się informacja o wykorzystanym w tym roku urlopie wypoczynkowym w wymiarze 35 dni.
Jak trzeba było naliczyć należny urlop do końca 2020 r., skoro do tej pory pracownica była zatrudniona na podstawie Ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (dalej: Karta Nauczyciela), a teraz przeszła pod reżim Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp)?

Konsekwencje pracownicze połączenia instytucji kultury

Z nowym rokiem ośrodek kultury połączy się z biblioteką. Dotychczasowi pracownicy będą pracowali w nowo utworzonej instytucji, tj. w bibliotece centrum kultury.
Czy konieczne jest wypowiedzenie im umów z dniem 31 grudnia 2020 r. i przyjęcie ich na nowych zasadach (niektórzy pracownicy będą mieli inny zakres obowiązków)?

Zawieranie umowy-zlecenia online

Instytucja kultury zamierza zawrzeć umowę-zlecenie na prowadzenie zajęć online.
Jak zawrzeć umowę, aby nie było konieczności spotkania się ze zleceniobiorcą w celu podpisania umowy i rachunku? Osoba ta nie posiada podpisu kwalifikowanego.

Zwrot pieniędzy za niezrealizowane bilety do muzeum z powodu COVID-19

Biuro podróży, które zorganizowało wycieczkę dla szkoły, domaga się od muzeum zwrotu pieniędzy za niezrealizowane z powodu koronawirusa bilety wstępu na 3 czerwca 2020 r. W tym czasie nauka była zdalna. Bilety kupiono online w lutym 2020 r.
Czy muzeum powinno w takim przypadku zwracać pieniądze?

Pracownicze plany kapitałowe w pytaniach i odpowiedziach

  • PPK to dobrowolny system oszczędzania, w którym gromadzone będą oszczędności osób zatrudnionych oraz wpłaty od podmiotu zatrudniającego i od państwa
  • PPK tworzy się w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia
  • Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, w każdej chwili osoba zatrudniona może zrezygnować z odprowadzania składek na PPK i otrzymać ich zwrot

Melody book

To przygotowane przez Fundację Tres internetowe repozytorium, w którym odnaleźć można nagrania i filmy do nauki mazurków z repertuaru wiejskich skrzypków z centralnej Polski.

Spojrzeć na świat oczami artysty

Wystawa Podgórze Wojciecha Weissa przygotowana przez Muzeum Podgórza — oddział Muzeum Krakowa — to próba przyjrzenia się wczesnej twórczości słynnego malarza.