W Dz.U. z 19 listopada 2020 r. pod poz. 2054 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego.

Chodzi tu o płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na których ciążą obowiązki określone w Ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof). Przedłużono bowiem terminy przekazania zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w październiku, listopadzie lub grudniu 2020 r., przewidziane w:

  • art. 38 ust. 1 updof — w przypadku zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy;
  • art. 42 ust. 1 updof — w przypadku zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego od świadczeń dokonywanych przez zleceniodawców z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 updof (z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło), oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych (art. 41 ust. 1 i 4 updof).

Przedłużone terminy upływają dnia:

  • 20 maja 2021 r. — w przypadku zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w październiku 2020 r.;
  • 20 czerwca 2021 r. — w przypadku zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w listopadzie 2020 r.;
  • 20 lipca 2021 r. — w przypadku zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w grudniu 2020 r.

Przedłużenie tych terminów dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w Ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, prowadzących na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z lub 96.04.Z.

Przedłużenie terminów odprowadzania zaliczek (podatku zryczałtowanego) dotyczy więc m.in. instytucji kultury i innych podmiotów prowadzących działalność objętą grupowaniem PKD:

  • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
  • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
  • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
  • 91.02.Z Działalność muzeów;
  • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych.

Rozporządzenie obowiązuje od 19 listopada 2020 r.