W Dz.U. z 4 stycznia 2021 r. pod poz. 1 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Rozporządzenie określa:

  1. szczegółowe warunki udzielania oraz tryb przekazywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;
  2. terminy składania i wzory:
    • miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych — INF-D-P,
    • wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc — WnD wraz z wykazem dokumentów załączanych do wniosku;
  3. wymogi, jakie muszą spełniać pracodawcy, przekazując dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisję danych.

Informacje i wnioski, których wzory określono w załącznikach do rozporządzenia, składa się za okresy sprawozdawcze, począwszy od marca 2020 r.

Rozporządzenie obowiązuje do 30 czerwca 2024 r.

Rozporządzenie obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r.