W Dz. Urz. M.P. z 30 grudnia 2020 r. pod poz. 1212 opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 28 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Ogłoszono, że wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., wynosi:

  • 8,1% w stosunku rocznym — w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym;
  • 10,1% w stosunku rocznym — w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym.