W Dz. Urz. M.P. z 15 grudnia 2020 r. pod poz. 1192 opublikowano Komunikat Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 11 grudnia 2020 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE”.

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu, który stosuje się od 28 września 2020 r. Treść programu zamieszczono w BIP na stronie podmiotowej Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w zakładce „Legislacja”, w części „Programy wieloletnie”.