W Dz.U. z 7 stycznia 2021 r. pod poz. 26 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Rozwoju z 1 grudnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Rozporządzenie określa 21 wzorów, z których część obowiązuje do 19 lutego i od 20 lutego, a także od 1 marca 2021 r. Natomiast część z nich zacznie obowiązywać dopiero od 30 października 2021 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 8 stycznia 2021 r.