W Dz.U. z 25 stycznia 2021 r. pod poz. 159 opublikowano Ustawę z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono do art. 31zp Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa COVID-19). Wynika z nich m.in., że wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP lub Fundusz Emerytur Pomostowych, płatnik składek przekazuje do ZUS nie później niż do 15 marca 2021 r. — w przypadku takich składek, należnych za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r., jeżeli płatnik składek:

  • prowadzi, na dzień złożenia wniosku, działalność oznaczoną według PKD, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem: 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 71.11.Z, 90.03.Z, 90.04.Z albo
  • świadczy usługi na rzecz muzeów w rozumieniu Ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach (dalej: ustawa o muzeach), oznaczone kodem 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z, bądź
  • prowadzi muzeum w rozumieniu ustawy o muzeach niebędące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy o muzeach.

Ponadto płatnicy składek, o których mowa w art. 31zo ust. 8 ustawy COVID-19, do wniosku o zwolnienie powinni dołączyć oświadczenie, że usługi oznaczone kodami 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60. Z są świadczone na rzecz muzeum. Dodano też przepisy, zgodnie z którymi w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 MKDNiS na wniosek Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF) przekazuje PISF środki finansowe w wysokości 120 000 000 zł na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów poniesionych przez podmioty, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z 30 czerwca 2005 r. o kinematografii — dalej: ustawa o kinematografii (chodzi o każdy podmiot prowadzący działalność w zakresie kinematografii, zarówno polski, jak i z innego państwa członkowskiego UE, ze Szwajcarii lub państwa członkowskiego EOG, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz strukturę własności), a które wykonują działalność lub świadczą usługi na terytorium Polski i poniosły w okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. w następstwie wystąpienia COVID-19 i które nie zostały sfinansowane lub dofinansowane z innych środków, w tym środków publicznych. Zasady przyznawania tego wsparcia określa dodany art. 31zzs ustawy COVID-19. Środki finansowe pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i są przyznawane uprawnionym podmiotom w formie dotacji, pożyczki lub poręczenia na zasadach określonych w ustawie o kinematografii.

PISF może też przyznać stypendium na wniosek osoby fizycznej biorącej udział w tworzeniu utworu audiowizualnego, która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej w związku z epidemią COVID-19.

Wnioski odpowiednio o sfinansowanie, dofinansowanie albo stypendium składa się do 30 kwietnia 2021 r.

Ustawa obowiązuje od 26 stycznia 2021 r.