W Dz.U. z 29 grudnia 2020 r. pod poz. 2400 opublikowano Ustawę z 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.

W 2021 r. podstawę do ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w art. 8 Ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2019 r. (art. 16 ustawy). Chodzi tu o dyrektorów instytucji kultury, ich zastępców, a także głównych księgowych.

Ponadto wielkość wynagrodzeń w państwowych instytucjach kultury, z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych w ramach niektórych programów realizowanych z udziałem środków publicznych, nie może przekroczyć w 2021 r. wielkości wynagrodzeń zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. albo wynikających z planów finansowych na 2020 r., w przypadku gdy nie są one ujmowane w ustawie budżetowej, przy uwzględnieniu skutków przechodzących wzrostu funduszu wynagrodzeń w 2020 r. (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy). Do wielkości tych wynagrodzeń nie wlicza się wynagrodzeń w państwowych instytucjach kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest minister kultury w łącznej wysokości 55 431 000 zł (art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy).

Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.