W Dz.U. z 29 marca 2021 r. pod poz. 571 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Do 31 czerwca 2021 r. przedłużono dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin do:

  • złożenia zeznania CIT-8 o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.,
  • wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt. wyżej, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku

– o którym mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozporządzenie obowiązuje od 29 marca 2021 r.