W Dz.U. z 14 kwietnia 2021 r. pod poz. 690 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

W załączniku do rozporządzenia wymieniono rodzaje tych należności budżetowych, wskazując rodzaje formularzy przypisanych danemu podatkowi lub opłacie, w związku z czym przy użyciu mikrorachunku podatkowego realizuje się:

  • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) — wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (w tym zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące), a także formularze i tytuły płatności: CIT-6AR, CIT-6R, CIT-8, CIT-8A, CIT-8AB, CIT-8B, CIT-8E, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-14, CIT-CFC, CIT-ISN, CIT-NZ;
  • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) — wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zapłaty zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące oraz wpłaty zaliczek na podatek dochodowy dokonywanej przez płatnika), a także formularze i tytuły płatności: PIT-7, PIT-8AR, PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36S, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFS, PIT-ISN, PIT-NZ, PIT-NZS, PIT-STD, PPD, PPE, PPL, PPW;
  • podatek od towarów i usług — formularze: VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-In, VAT-Z;
  • danina solidarnościowa — formularz DSF-1;
  • opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml — formularz ALK-1;
  • opłata od środków spożywczych — formularz CUK-1;
  • opłata wnoszona przez podmioty świadczące usługę reklamy napojów alkoholowych — formularz DRA-2;
  • podatek od sprzedaży detalicznej — formularz PSD-1;
  • TWPOD — tytuł płatności wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym.

Rozporządzenie obowiązuje od 15 maja 2021 r.