W Dz.U. z 16 sierpnia 2021 r. pod poz. 1491 opublikowano Ustawę z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego.

Jak wynika z art. 156 § 1 Ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: kpa), organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:

  1. wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości;
  2. wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;
  3. została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;
  4. dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy, którą załatwiono milcząco;
  5. była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;
  6. w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą;
  7. zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

W art. 156 kpa zmieniono § 2, który, zgodnie z nowym brzmieniem stanowi, że nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych wyżej, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne. Poprzednio wyłączenie to dotyczyło punktów 1, 3, 4 i 7. Ponadto, do art. 158 kpa dodano § 3, zgodnie z którym, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji, o której mowa w art. 156 § 2 kpa, upłynęło 30 lat, nie wszczyna się postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

Z przepisów przejściowych tej nowelizacji wynika zaś, że:

  • do postępowań administracyjnych w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, wszczętych i niezakończonych przed 16 września 2021 r. ostateczną decyzją lub postanowieniem, stosuje się przepisy kpa w brzmieniu nadanym nowelizacją;
  • postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, wszczęte po upływie 30 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia i niezakończone przed 16 września 2021 r. ostateczną decyzją lub postanowieniem, umarza się z mocy prawa.

Nowelizacja obowiązuje od 16 września 2021 r.