W Dz.U. z 10 września 2021 r. pod poz. 1666 opublikowano Ustawę z 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Ustawa określa zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawcy kasy zapomogowo-pożyczkowej (dalej: KZP) oraz jej likwidacji.

Celem działania KZP, zgodnie z ustawą, jest udzielanie jej członkom pomocy materialnej w formie nieoprocentowanych pożyczek, a w miarę posiadanych środków także zapomóg. Pisma składane przez KZP w postaci papierowej lub elektronicznej, a także informacje na stronie internetowej KZP, o ile KZP ją prowadzi, powinny zawierać nazwę KZP, nadany numer REGON oraz jej siedzibę i adres ze wskazaniem nazwy pracodawcy, u którego została utworzona.

Kontrolę nad KZP sprawuje działająca u pracodawcy zakładowa organizacja związkowa, o której mowa w art. 251 Ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (dalej: ustawa o związkach zawodowych). Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, kontrolę nad KZP sprawuje rada pracowników, o której mowa w Ustawie z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, a gdy nie działa rada pracowników — kontrolę nad KZP sprawuje reprezentacja osób wykonujących pracę zarobkową wyłoniona w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Nowa ustawa uchyla art. 39 ustawy o związkach zawodowych, który odnosił się do tworzenia kas zapomogowo-pożyczkowych.

W związku z tym przewidziano przepisy przejściowe, z których wynika, że z dniem 11 października 2021 r.:

  • kasa zapomogowo-pożyczkowa działająca na dotychczasowych zasadach nadal pozostaje KZP;
  • członkowie dotychczasowej kasy zapomogowo-pożyczkowej stają się członkami KZP;
  • wpisowe i dotychczasowe wkłady członkowskie w kasie zapomogowo-pożyczkowej stają się wpisowym i wkładami członkowskimi w KZP;

a także, że:

  • członkowie organów dotychczasowej kasy zapomogowo-pożyczkowej pełnią swoje obowiązki do końca ich kadencji;
  • do 11 kwietnia 2023 r. KZP dostosuje swój statut do wprowadzonych zmian.

Ustawa obowiązuje od 11 października 2021 r.