W Dz.U. z 7 września 2021 r. pod poz. 1641 opublikowano Ustawę z 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (dalej: ustawa). Podmiotami zobowiązanymi do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania są podmioty wymienione w art. 3 ustawy, czyli m.in. jednostki sektora finansów publicznych.

Przepisów ustawy nie stosuje się do podmiotów wymienionych w jej art. 4 (na zasadach w nim określonych), czyli m.in. do jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A., państwowych instytucji kultury, samorządowych instytucji kultury oraz innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, podmiotów oświatowych, zakładów karnych i aresztów śledczych itd. Wyjątkiem są jednak państwowe i samorządowe muzea oraz biblioteki publiczne.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 • udostępnianych w BIP podmiotu zobowiązanego lub w portalu danych lub w innym systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego;
 • przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Zasady tego ograniczenia określa art. 6 ustawy.

Przepisy ustawy nie naruszają:

 • prawa dostępu do informacji publicznej ani wolności jej rozpowszechniania, ani przepisów innych ustaw określających zasady, warunki i tryb dostępu lub ponownego wykorzystywania informacji będących informacjami sektora publicznego;
 • przepisów o ochronie danych osobowych.

Jak wynika z ustawy, podmiot zobowiązany:

 • jeżeli to możliwe, udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego, jako otwarte dane, w celu ponownego wykorzystywania;
 • który udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania z użyciem systemów teleinformatycznych, ma obowiązek stosować formaty danych oraz protokoły komunikacyjne i szyfrujące, jeżeli to możliwe w formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego wraz z metadanymi;
 • który udostępnia informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania przez interfejs programistyczny aplikacji (API), zapewnia dostępność, stabilność, jednolitość sposobu korzystania i standardów, łatwość i utrzymanie przez cały cykl użytkowania oraz bezpieczeństwo stosowanego API;
 • nie ma obowiązku tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności;
 • może udostępniać lub przekazać w celu ponownego wykorzystywania kod źródłowy lub inne elementy programu komputerowego opracowanego w ramach realizacji zadań publicznych.

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ponownego wykorzystywania bezwarunkowo, z wyjątkiem określonych przypadków.

Podmiot zobowiązany określa warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu prawa autorskiego lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów o ochronie baz danych (lub objętych prawami do odmian roślin w rozumieniu przepisów o ochronie prawnej odmian roślin), do których przysługują mu prawa, w szczególności zobowiązując użytkownika do poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Muzea państwowe, muzea samorządowe, biblioteki publiczne, biblioteki naukowe, biblioteki pedagogiczne i archiwa mogą określić inne niż wymienione wyżej warunki ponownego wykorzystywania ograniczające wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w działalności:

 • komercyjnej lub na określonych polach eksploatacji, jeżeli dotyczą zbiorów o charakterze martyrologicznym oraz zawierają godło, barwy i hymn RP, a także herby, reprodukcje orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych odznaczeń;
 • niekomercyjnej, jeżeli są powiązane z obiektami objętymi roszczeniami lub prawami osób trzecich lub niebędącymi własnością podmiotu zobowiązanego.

Podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, stosując standardowe otwarte licencje.

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie, jednak może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Przy czym muzea państwowe i muzea samorządowe, w przypadku udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym, mogą nałożyć wyższą opłatę.

Z dniem wejścia w życie ustawy utraci moc Ustawa z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1446).

Ustawa wejdzie w życie 8 grudnia 2021 r.