W Dz.U. z 18 sierpnia 2021 r. pod poz. 1509 opublikowano Ustawę z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny.

Zmianę wprowadzono do Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: kc), gdzie dodano art. 4462 kc, zgodnie z którym w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Do zdarzeń, których skutkiem jest niemożność nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej przez najbliższych członków rodziny z poszkodowanym z powodu wyrządzenia u niego ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, powstałych przed 19 września 2021 r., stosuje się wprowadzony art. 4462 kc.

Ustawa obowiązuje od 19 września 2021 r.