W Dz.U. z 15 września 2021 r. pod poz. 1690 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Ustalono:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3010 zł;
  • minimalną stawkę godzinową w wysokości 19,70 zł.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.