W Dz.U. z 25 października 2021 r. pod poz. 1927 opublikowano Ustawę z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja).

Zmiany wprowadzono m.in. do Ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dalej: ustawa o dochodach JST). Dodano przepis, zgodnie z którym subwencja ogólna składa się także z subwencji rozwojowej dla gmin, powiatów i województw.

Z nowego art. 28a ustawy o dochodach JST wynika m.in., że część rozwojową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) ustala się w wysokości części rozwojowej subwencji ogólnej z roku bazowego sprzed dokonania zwiększenia indeksowanej określonym wskaźnikiem. Tak ustaloną kwotę części rozwojowej subwencji ogólnej rozdziela się między gminy, powiaty i województwa proporcjonalnie do udziału odpowiednio wszystkich gmin, powiatów i województw w wydatkach majątkowych wszystkich JST w roku poprzedzającym rok bazowy.

Wysokość części rozwojowej subwencji ogólnej ulega zwiększeniu w sposób określony w art. 9b ustawy o dochodach JST. Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin, powiatów lub województw może być zwiększona ponad przewidzianą wysokość, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą realizacji zadań istotnych dla rozwoju państwa. Z kwoty części rozwojowej subwencji ogólnej dla gmin wydziela się kwotę podstawową stanowiącą 60% oraz premie, aktywizującą i inwestycyjną, stanowiące po 20%.

Z art. 8 nowelizacji wynika m.in., że w 2021 r. JST otrzymują z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 8 mld zł, na uzupełnienie subwencji ogólnej. O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący JST. Kwota tych środków podlega podziałowi na część przysługującą: gminom, powiatom oraz województwom — proporcjonalnie do wysokości udziału dochodów planowanych na 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z PIT gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich JST z tego tytułu.

Kwota środków przysługująca gminom podlega podziałowi między poszczególne gminy proporcjonalnie do wysokości planowanych na 2022 r. dochodów gmin z tytułu udziału we wpływach z PIT, przy czym wysokość dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z PIT, będąca podstawą podziału, podlega korekcie.

Nowelizacja obowiązuje od 26 października 2021 r.