W Dz.U. z 28 października 2021 r. pod poz. 1960 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Rozporządzenie określa:

  • wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze oraz pomocnicze i obsługi;
  • minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach;
  • warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;
  • maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;
  • warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach;
  • wysokość dodatku specjalnego dla niektórych osób;
  • warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę;
  • warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania;
  • warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i jej wypłacania.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 listopada 2021 r. Warto mieć na uwadze, że rozporządzenie to akt wykonawczy do Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.), która nie dotyczy pracowników instytucji kultury.