W Dz.U. z 27 października 2021 r. pod poz. 1939 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz.

Rozporządzenie określa wzory deklaracji wpłat na PFRON na formularzach: DEK-1-0, DEK-1-a, DEK-1-b, DEK-1-u, DEK-2-a, DEK-2-b, DEK-2-u, DEK-W, DEK-R oraz DEK-Z.

Deklaracje (poza DEK-R) za okresy sprawozdawcze do stycznia 2021 r. włącznie oraz deklaracje DEK-R za okresy sprawozdawcze do 2020 r. włącznie składa się według poprzednich wzorów.

Rozporządzenie obowiązuje od 11 listopada 2021 r.