W Dz.U. z 3 listopada 2021 r. pod poz. 1992 opublikowano Ustawę z 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej.

Ustawa określa zasady przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej, stanowiącej granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L nr 77 z 23 marca 2016, s. 1 ze zm.), przez fizyczne, techniczne lub elektroniczne jej zabezpieczenie, w tym przed nielegalnym przekroczeniem.

Ustawa obowiązuje od 4 listopada 2021 r.