W Dz.U. z 18 listopada 2021 r. pod poz. 2076 opublikowano Ustawę z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono do Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), gdzie wprowadzono przepisy dotyczące faktur ustrukturyzowanych, przez które rozumie się faktury wystawione przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: system e-faktur) wraz z przydzielonym numerem identyfikującym takie faktury w tym systemie.

Dodano m.in. przepisy art. 106nc–106ne do ustawy o VAT, z których wynika m.in., że fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do systemu e-faktur. Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu systemu e-faktur wymaga akceptacji odbiorcy faktury. Faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymaną przy użyciu systemu e-faktur w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego tę fakturę.

Z systemu e-faktur mogą korzystać:

  • podatnik,
  • podmioty wskazane przez podatnika,
  • podmioty, o których mowa w art. 106c ustawy o VAT (chodzi o organy egzekucyjne i komorników),
  • osoby fizyczne wskazane przez organy egzekucyjne i komorników,
  • osoby fizyczne wskazane w zawiadomieniu o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z systemu e-faktur, którym podatnik lub organy egzekucyjne (komornicy), nadali uprawnienia do korzystania z tego systemu,
  • podmioty inne niż wymienione w powyższych punktach wskazane przez osoby fizyczne korzystające z systemu e-faktur, jeżeli prawo do wskazywania innego podmiotu wynika z uprawnień nadanych tym osobom fizycznym

– uwierzytelnieni w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 106r pkt 3 ustawy o VAT.

Fakturę ustrukturyzowaną wystawia się i otrzymuje przy użyciu systemu e-faktur za pomocą oprogramowania interfejsowego, w postaci elektronicznej i zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego. Oprogramowanie interfejsowe jest dostępne na stronie internetowej, której adres podano w BIP ministra finansów.

Nowelizacja obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.