W Dz.U. z 23 listopada 2021 r. pod poz. 2106 opublikowano Ustawę z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono do Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawy o rachunkowości). Z nowego brzmienia art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości wynika, że sprawozdanie finansowe podpisują — podając zarazem datę podpisu — osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, oraz kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy — wszyscy członkowie tego organu albo co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu w sposób określony w art. 52 ust. 2b ustawy o rachunkowości.

Odmowa podpisu sprawozdania finansowego wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Z dodanych do art. 52 ustawy o rachunkowości ust. 2a–2e wynika zaś, że podpisanie sprawozdania finansowego stanowi potwierdzenie, że spełnia ono wymagania ustawowe.

Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe może podpisać co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu po złożeniu przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, lub odmów złożenia takich oświadczeń.

Odmowa złożenia oświadczenia jest równoznaczna z odmową podpisu sprawozdania finansowego i wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia. Oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia ustawowe wymagania, oraz odmowa złożenia takiego oświadczenia są dołączane do sprawozdania finansowego.

W treści odmowy podpisu, oświadczenia lub odmowy złożenia oświadczenia wskazuje się sprawozdanie finansowe, którego te dokumenty dotyczą, w szczególności przez podanie daty i godziny podpisania sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Odmowę podpisu, oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia, sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym albo sporządza się w postaci papierowej oraz opatruje własnoręcznym podpisem.

W przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy i jeżeli odmowa podpisu, oświadczenie lub odmowa złożenia oświadczenia sporządzono w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem, jedna z osób wchodzących w skład tego organu podpisująca sprawozdanie finansowe zapewnia sporządzenie elektronicznych kopii tych dokumentów.

Jeżeli sporządzono odmowę podpisu, to oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia:

  • kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym (art. 69 ust. 3a ustawy o rachunkowości) — ten przepis wejdzie w życie 1 czerwca 2022 r.,
  • należy przechowywać przez co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe (art. 74 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Zmiany w tym zakresie obowiązują od 1 stycznia 2022 r.