W Dz.U. z 15 grudnia 2021 r. pod poz. 2314 opublikowano Ustawę z 29 października 2021 r. o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki.

Ustawa określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia wyrównawczego dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki, a jego celem jest dodatkowe wsparcie dochodowe dla tych osób.

Świadczenie wyrównawcze przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Polski, jeżeli:

  • są obywatelami RP lub
  • posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski obywatelami państw członkowskich UE, państw członkowskich EFTA — strony umowy o EOG lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
  • są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Polski.

Świadczenie wyrównawcze jest przyznawane na wniosek osoby uprawnionej, składany do ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego, który wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe.

Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.