Poradnik Instytucji Kultury 02/2022

Podwyżka wynagrodzenia głównego księgowego w drodze zarządzenia dyrektora

Czy zmianę wynagrodzenia głównego księgowego (podwyżkę) należy wprowadzić zarządzeniem dyrektora i porozumieniem zmieniającym do umowy o pracę, czy też wystarczy samo porumienienie?

Praca sześć dni w tygodniu

W roku 2022 biblioteki, które będą chciały skorzystać z dofinansowania do zakupu nowości wydawniczych, muszą być otwarte raz w miesiącu w sobotę przez co najmniej 4 godziny.
Jak prawidłowo ustalić czas pracy w bibliotece, w której pracuje tylko jedna osoba i jest ona jednocześnie jej dyrektorem?
Czy osoba ta może pracować w wybrany dzień roboczy, np. w piątek, krócej o godzinę, a raz w miesiącu w sobotę przez 4 godziny?

Przyznanie bonusów dla zaszczepionych

Teatr chce wprowadzić profity dla zaszczepionych pracowników.
Czy przyznanie dodatkowego dnia wolnego na szczepienie przeciwko COVID-19 albo przyznanie finansowego bonusu dla zaszczepionych grozi zarzutem nierównego traktowania?
Czy pracodawca ma podstawę prawną, żeby — przyznając dodatkowe świadczenia — przetwarzać daną o zaszczepieniu?

Nagroda jubileuszowa dla dyrektora po ustaniu jego zatrudnienia

10 kwietnia 2023 r. dyrektor instytucji kultury ma nabyć prawo do emerytury, a 20 lipca 2023 r. minie mu 35 lat pracy. Wcześniej, 31 maja 2022 r., kończy się pięcioletni kontrakt dyrektora w obecnej placówce i nie ma możliwości przedłużenia go.
Czy dyrektorowi przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy i czy nagrodę tę powinien wypłacić obecny pracodawca?

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

Pracownica od 17 marca do 17 września 2020 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, od 18 września 2020 r. do 4 lutego 2021 r. na urlopie macierzyńskim, a od 5 lutego do 16 września 2021 r. na urlopie rodzicielskim. Następnie złożyła wniosek o możliwość skorzystania od 17 września 2021 r. do 16 września 2023 r. z urlopu wychowawczego.
Jak obliczyć pracownicy wymiar urlopu wypoczynkowego:

  • zaległego za 2020 rok (za rok 2020 miała prawo do 26 dni urlopu, z czego wykorzystała 7 dni w 2020 r.),
  • za 2021 r. (nie wróciła do pracy w ogóle),
  • za 2022 r. (zakładając, że nie wróci do pracy w 2022 r.),
  • za 2023 r. — jeśli pracownica wróci do pracy w 2023 r., np. 17 września?

Okresowy brak możliwości przyjęcia skazanych

Sąd skierował do instytucji kultury osobę do wykonania pracy na cele społeczne. Niestety obowiązujące obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią uniemożliwiają zorganizowanie pracy dla takiej osoby.
Czy instytucja kultury może odmówić sądowi?

Badania okresowe w czasie COVID-19

Od czasu wprowadzenia w marcu 2020 r. stanu epidemii minęło już prawie dwa lata i pracownikom biblioteki zaczynają się kończyć terminy ważności badań okresowych.
Czy można obecnie kierować pracowników na badania okresowe?
Czy badania okresowe przeprowadzone obecnie trzeba będzie powtórzyć w okresie 180 dni od zakończenia epidemii?
Które orzeczenie lekarskie będzie ważne, gdy pracownik wykona obecnie badanie okresowe, ale nie uzyska orzeczenia o zdolności do pracy?

Polecenie pracy zdalnej

Ze względu na bezpieczeństwo w czasie epidemii dyrektor ośrodka kultury chce wysłać pracownika na pracę zdalną, ale ten odmawia i chce pracować w siedzibie instytucji.
Co może zrobić w takiej sytuacji dyrektor?

Pobieranie opłat za wstęp na wydarzenie kulturalne organizowane przez bibliotekę

Biblioteka chce wystawić sztukę teatralną w miejscowym kinie, które nie należy do niej.
Czy chcąc zmniejszyć poniesione koszty (np. nagłośnienia) biblioteka może pobierać opłatę za bilety na spektakl?
Czy takie imprezy może robić tylko bezpłatnie?

Ustalenie diety radnym muzeum

Jak ustalić dietę radnym muzeum oraz kto ma taką kwotę określić?

Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora instytucji kultury jego zastępcy

W samorządowej instytucji kultury dotychczasowy dyrektor zrezygnował z pracy i z pełnienia swoich obowiązków z końcem grudnia 2021 r.
Organizator zamierza powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora instytucji kultury na okres jednego roku dotychczasowemu zastępcy dyrektora, który ma umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony.
Czy obecny zastępca dyrektora po okresie powierzenia mu pełnienia obowiązków dyrektora nadal zostaje na swoim stanowisku?
Czy organizator (burmistrz) może na okres powierzenia obowiązków dyrektora zawrzeć z dotychczasowym zastępcą porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy?

Księgowość koła gospodyń wiejskich działającego w strukturach ośrodka kultury

W strukturach gminnego ośrodka kultury działają koła gospodyń wiejskich (KGW), które od 2019 r. działają na podstawie Ustawy z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (dalej: ustawa o KGW). Celem statutowym, zgodnym z art. 2 ust. 3 ustawy o KGW, jest m.in. wykonywanie i przedstawianie pokazów przyrządzania tradycyjnych (regionalnych) potraw, przeprowadzanie warsztatów z rękodzieła itp. Z art. 22 ustawy o KGW wynika, że koło gospodyń wiejskich może prowadzić działalność zarobkową, w tym działalność gospodarczą.
Jak w związku z tym rozumieć art. 24 ust. 1 ustawy o KGW, zgodnie z którym KGW prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, w przypadku gdy osiągają przychody wyłącznie z działalności wymienionej w tym przepisie? Czy w związku z tym, jeżeli KGW wystawi faktury za usługę przeprowadzenia warsztatów, prezentację itp., to będzie musiało prowadzić pełną księgowość?