W Dz.U. z 23 grudnia 2021 r. pod poz. 2404 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozporządzenie określa wymagany zakres projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części tekstowej i graficznej, w szczególności wymogi dotyczące:

  • materiałów planistycznych,
  • skali opracowań kartograficznych,
  • stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, standardów,
  • sposobu dokumentowania prac planistycznych.

Rozporządzenie obowiązuje od 24 grudnia 2021 r.