W Dz.U. z 10 lutego 2022 r. pod poz. 350 opublikowano Ustawę z 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych. Zastąpiła ona Ustawę z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 197 ze zm.).

Nowa ustawa określa:
1) osoby uprawnione do posiadania dokumentów paszportowych,
2) rodzaje, formę i okresy ważności dokumentów paszportowych,
3) zakres danych zamieszczanych w dokumentach paszportowych,
4) zasady wydawania dokumentów paszportowych,
5) zasady odbioru dokumentów paszportowych,
6) zasady odmowy wydania, unieważnienia i stwierdzenia nieważności dokumentów paszportowych,
7) zasady postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia i fizycznego anulowania dokumentów paszportowych oraz nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,
8) zakres danych gromadzonych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych oraz zasady prowadzenia tego rejestru,
9) zasady udostępniania danych gromadzonych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych i dokumentacji związanej z dokumentami paszportowymi,
10) kompetencje ministra spraw wewnętrznych, ministra informatyzacji, ministra spraw zagranicznych, wojewodów oraz konsulów RP w zakresie spraw, o których mowa w pkt 4–9.

Ustawa obowiązuje od 27 marca 2022 r.