W Dz.U. z 4 lutego 2022 r. pod poz. 270 opublikowano Ustawę budżetową na rok 2022 z 17 grudnia 2021 r.

W przypadku części 24 dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (m.in. na domy kultury, muzea, biblioteki, teatry, filharmonie, galerie sztuki itd.) plan wydatków na 2022 r. wynosi 5 165 890 tys. zł, zaś kwota planowanych dotacji na 2022 r. dla części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynosi 1 443 291 tys. zł.

Natomiast kwota zaplanowanych dotacji celowych na 2022 r. dla części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynosi razem 1 386 572 tys. zł.