W Dz. Urz. M.P. z 3 marca 2022 r. pod poz. 292 opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 28 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej.

Obwieszczenie dotyczy świadczeń określonych w Ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dalej: ustawa).

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania nie niższe niż kwota (art. 80 ust. 1 ustawy):

  • 785 zł (wcześniej 660 zł) miesięcznie — w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
  • 1189 zł (wcześniej 1000 zł) miesięcznie — w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Zgodnie z art. 81 ustawy:

  • rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

– przysługuje dodatek nie niższy od kwoty 239 zł (wcześniej 200 zł) miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki osobie usamodzielnianej (art. 146 ust. 2 ustawy) wynosi nie mniej niż 595 zł (wcześniej 500 zł) miesięcznie.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi (art. 149 ust. 1 ustawy) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną nie mniej niż 3921 zł (wcześniej 3300 zł), jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat.

Natomiast w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną pomoc na usamodzielnienie się zależy od czasu przebywania w pieczy zastępczej i wynosi:

  • nie mniej niż 7839 zł (wcześniej 6600 zł) — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat;
  • nie mniej niż 3921 zł (wcześniej 3300 zł) — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
  • nie mniej niż 1961 zł (wcześniej 1650 zł) — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez rok.

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie mniejszej niż 1782 zł (wcześniej 1500 zł), a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3563 zł (wcześniej 3000 zł) (art. 150 ust. 1 ustawy).

Nowe wysokości tych świadczeń zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2022 r.