W Dz.U. z 6 kwietnia 2022 r. pod poz. 764 opublikowano Ustawę z 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza przepisy, zgodnie z którymi warunkiem prowadzenia działalności w zakresie:

  • uprawy maku lub skupu maku od producenta maku — jest uzyskanie wpisu do rejestru producentów maku oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu maku;
  • uprawy konopi włóknistych lub skupu konopi włóknistych od producenta konopi włóknistych — jest uzyskanie wpisu do rejestru producentów konopi włóknistych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych.

Organem właściwym do dokonania wpisu i odmowy dokonania wpisu do rejestru maku i rejestru konopi włóknistych, zmiany wpisu w tych rejestrach lub wykreślenia z tych rejestrów jest dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Ustawa obowiązuje od 7 maja 2022 r.