W Dz.U. z 23 marca 2022 r. pod poz. 654 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa), każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 specustawy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Z § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (dalej: rozporządzenie) wynika, że świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Z przepisów § 13 ust. 2 i 3 rozporządzenia w nowym brzmieniu wynika, że wniosek rozpatruje się w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia w jednostce organizacyjnej gminy lub gminnej osobie prawnej. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy jednostki organizacyjnej gminy lub gminnej osoby prawnej. Poprzednio wniosek był rozpatrywany w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy, a weryfikacji dokonywali upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Ze zmiany wynika, że to nie urząd gminy i jego pracownicy rozpatrują wnioski, ale:

  • jednostki organizacyjne gminy (gminne jednostki budżetowe i gminne zakłady budżetowe);
  • gminne osoby prawne (m.in. mogą to być gminne instytucje kultury).

Nowelizacja obowiązuje od 24 marca 2022 r.

Więcej o rozpatrywaniu przez instytucje kultury wniosków osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w poradzie „Instytucja kultury jako jednostka rozpatrująca wnioski o świadczenie związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy”.