W Dz.U. z 26 marca 2022 r. opublikowano Ustawy z 23 marca 2022 r., związane z uchodźcami z Ukrainy.

Opublikowano następujące ustawy (pod pozycjami):

  • 682 — o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • 683 — o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Z wprowadzonych zmian wynika m.in., że powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR) zapewni wsparcie przy sprawowaniu nadzoru nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego oraz pomoc prawną, organizacyjną i psychologiczną opiekunom tymczasowym oraz przebywającym pod ich opieką małoletnim, a także zatrudni osobę do pomocy w sprawowaniu opieki.

Ponadto PCPR może zlecić zatrudnienie osoby do pomocy organizacjom pozarządowym.

Wprowadzono też ewidencję małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi, oraz które przed przybyciem do Polski były umieszczone w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy.

Ponadto w wyniku wprowadzonych zmian przepisy specustawy dotyczą także innych osób spełniających określone w niej warunki niż te, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską i do tej pory były uprawnione do określonej pomocy.

Oznacza to poszerzenie kręgu osób nabywających prawo do świadczeń przysługujących uchodźcom z Ukrainy, a także ochrony i uprawnień przewidzianych w specustawie.

Obie ustawy obowiązują od 27 marca 2022 r., ale z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.