W Dz.U. z 20 kwietnia 2022 r. pod poz. 850 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania, formy, zakres, a także tryb postępowania w sprawie udzielania takiej pomocy. Pomocy w formie zasiłku udziela się określonym w rozporządzeniu dzieciom i uczniom, jeżeli ich rodzinom przyznano zasiłek celowy w wysokości do 6000 zł w związku ze stratami poniesionymi odpowiednio w 2022 r., 2023 r. lub 2024 r. w wyniku wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub powodzi.

Zasiłek losowy jest świadczeniem pieniężnym i wynosi 1000 zł dla jednego dziecka lub ucznia. Przyznaje się go i wypłaca do 31 grudnia odpowiednio w 2022 r., 2023 r. lub 2024 r. Po wyrażeniu przez rodziców dziecka lub ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych albo przez pełnoletniego ucznia zgody na przyznanie zasiłku losowego wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub ucznia sporządza listę dzieci i uczniów uprawnionych do otrzymania tego zasiłku i przyznaje im ten zasiłek.

Ponadto na wniosek wójt może przyznać też pomoc w postaci wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego sfinansowanego w wysokości 1540 zł na jednego ucznia.

Obsługę tych świadczeń zapewnia wójt (burmistrz lub prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub ucznia.

Rozporządzenie obowiązuje od 21 kwietnia 2022 r.