W Dz.U. z 20 maja 2022 r. pod poz. 1079 opublikowano Ustawę z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Ustawa określa zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027, podmioty uczestniczące w realizacji tych programów i tej polityki oraz tryb współpracy między nimi.

Z ustawy wynika m.in., że:

  • za koordynację realizacji programów odpowiada minister rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa członkowskiego;
  • system realizacji programu zawiera warunki i procedury obowiązujące instytucje uczestniczące w realizacji programów, obejmujące w szczególności zarządzanie, monitorowanie, sprawozdawanie, kontrolowanie, nakładanie korekt finansowych, odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, ewaluację oraz sposób koordynacji działań podejmowanych przez instytucje;
  • instytucją zarządzającą jest: minister rozwoju regionalnego — w przypadku krajowego programu oraz w przypadku programu Interreg, jeżeli instytucja zarządzająca została ustanowiona na terytorium Polski, albo zarząd województwa — w przypadku regionalnego programu;
  • realizacja programu podlega monitorowaniu przez komitet monitorujący;
  • instytucja audytowa przekazuje instytucji zarządzającej wyniki zakończonych audytów systemów, audytów operacji i audytów zestawień wydatków;
  • cele programu są osiągane przez realizację projektów objętych dofinansowaniem (objęty dofinansowaniem może być wyłącznie projekt wybrany do dofinansowania);
  • w celu objęcia projektu dofinansowaniem właściwa instytucja, po wybraniu go do dofinansowania, zawiera z jego wnioskodawcą umowę o dofinansowanie projektu albo podejmuje decyzję o dofinansowaniu projektu;
  • wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu wybieranego w sposób konkurencyjny, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego przez niego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów.

Czynności i działania odnoszące się do perspektywy finansowej 2021–2027 przeprowadzone przed 4 czerwca 2022 r. przez szefa KAS pełniącego funkcję instytucji audytowej zachowują ważność.

Ustawa w większości przepisów obowiązuje od 4 czerwca 2022 r.