Poradnik Instytucji Kultury 07/2022

Podatkowe odsetki za zwłokę znów w górę (lipiec 2022)

W Dz.Urz. MP z 11 lipca 2022 r. pod poz. 679 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z 8 lipca 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Norma czasu pracy

Pracownik kina pracuje od czwartku do poniedziałku. Jego dniami wolnymi jest wtorek i środa. Obowiązuje go miesięczny okres rozliczeniowy.
Jeżeli w sierpniu 2022 r. pracodawca udzieli mu dnia wolnego w każdy wtorek i środę, to czy wystąpi niedopracowanie normy godzin?

Kolejna nagroda jubileuszowa przed upływem 5 lat

Pracownik otrzymał w lipcu 2021 r. nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy. W marcu 2022 r. dostarczył zaświadczenie potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym przez 4 lata i 7 miesięcy, więc okres ten należało doliczyć do wysługi lat. Po ponownym obliczeniu okresu stażu pracy pracownikowi przysługiwało w marcu 2022 r. prawo do nagrody jubileuszowej w związku z 25 latami pracy.
Czy nagroda powinna być wypłacona w pełnej wysokości, czyli 100% wynagrodzenia, skoro od wypłaty nagrody jubileuszowej za 20 lat do wypłaty nagrody za 25 lat nie minie więcej niż 12 miesięcy?
Czy od nagrody jubileuszowej odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne?

Bony i inne świadczenia dla głównej księgowej

Czy głównej księgowej, która jest zatrudniona w instytucji kultury, należą się przyznawane pracownikom instytucji:

  • bony ze środków na wynagrodzenia (nie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) z okazji świąt,
  • świadczenie urlopowe,
  • dofinansowanie do zakupu okularów?

Porozumienie w sprawie rozwiązania a wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Biblioteka zamierza umowę o pracę zawartą na czas określony do końca września br. rozwiązać za porozumieniem stron, jeśli pracownik się na to zgodzi. Dyrektor zamierza przedstawić porozumienie 29 lipca br. i ustalić w nim, że umowa ulegnie rozwiązaniu 12 sierpnia (żeby pracownik wykorzystał pozostały mu jeszcze urlop wypoczynkowy, którego większość wykorzystał w maju).
Co jednak, jeśli pracownik wprawdzie podpisze porozumienie, ale później pójdzie na zwolnienie lekarskie? To kiedy ta umowa się rozwiąże? Czy lepiej byłoby zawrzeć porozumienie z rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym, a za urlop wypłacić ekwiwalent?
Co zrobić, jeśli pracownik nie zgodzi się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i dyrektor będzie zmuszony wypowiedzieć umowę? Czy w wypowiedzeniu trzeba wówczas podać przyczynę wypowiedzenia?

Dwa stanowiska — jedna umowa o pracę

Pracownica biblioteki jest zatrudniona na dwie umowy o pracę: na 1/2 etatu jako bibliotekarz i na 1/2 etatu jako sprzątaczka. Od stycznia 2022 r. w związku ze zmianami podatkowymi program płacowy błędnie nalicza zaliczkę na podatek. Przy zachowaniu dwóch umów pracownica dopiero na koniec roku, po rozliczeniu się z urzędem skarbowym, będzie mogła odzyskać nadpłacony podatek. Operator programu płacowego sugeruje zastosowanie jednej umowy o pracę.
Czy w takim przypadku dopuszczalne jest zawarcie jednej umowy o pracę z pracownicą? A jeśli tak, co powinna zawierać taka umowa?

Odprawa emerytalna dla dyrektora

W regulaminie wynagradzania biblioteki znalazł się zapis o odprawie emerytalnej w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w tej instytucji co najmniej 40 lat.
Czy zapis w regulaminie wynagradzania jest zgodny z prawem (przepisy dotyczące bibliotek mówią tylko o trzymiesięcznej odprawie)?
Czy dyrektor biblioteki może otrzymać odprawę emerytalną w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia? A jeśli tak, to czy na podstawie regulaminu wynagradzania czy na innych zasadach?

Rezygnacja z przesyłania pism administracyjnych drogą elektroniczną przez ePUAP

Samorządowa instytucja kultury wysyła przez ePUAP do urzędu gminy pisma i sprawozdania.
Czy instytucja ma prawo zrezygnować z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39 Ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: kpa)? Skarbnik gminy zabrania instytucji składać taką rezygnację.

Możliwość wynajmowania pomieszczeń wykorzystywanych na podstawie umowy użyczenia zawartej z gminą

Samorządowa instytucja kultury otrzymała od gminy w ramach użyczenia nieruchomość zabudowaną do prowadzenia miejskiego domu kultury (MDK). W umowie biorący w użyczenie ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową związaną z przyjętym majątkiem, ponadto użyczający (gmina) zezwala biorącemu w użyczenie wydzierżawiać (wynajmować) niewykorzystane dla potrzeb MDK pomieszczenia mieszczące się w obiekcie. Środki uzyskane z tytułu najmu lub dzierżawy instytucja przeznaczy na swoje cele statutowe.
Czy MDK na podstawie posiadanej umowy może zawrzeć umowę najmu z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (kawiarnię) na okres dłuższy niż 3 lata? Czy w przypadku zawarcia takiej umowy konieczne jest zachowanie procedury z art. 37 ust. 4 i 4a Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: ustawa o gospodarce nieruchomościami), tzn. w drodze przetargu?

Przekazanie zużytego sprzętu do utylizacji

Instytucja kultury przeprowadziła inwentaryzację wyposażenia, w wyniku której kilka starych sprzętów zdjęto ze stanu ze względu na zły stan techniczny. Komisja likwidacyjna sporządziła protokół likwidacji wyposażenia i przekazała go księgowemu i dyrektorowi. Do tej pory instytucja wykorzystywała niektóre przedmioty jako np. rekwizyty podczas przedstawień, przerabiała na scenografię lub oddawała sprzedawcy „sztuka za sztukę” przy okazji zakupu nowego sprzętu. Problem w tym, że nie mając nadanego numer BDO (instytucja kultury nie jest zarejestrowana w bazie), nie może oddać sprzętu do utylizacji i nie dostanie dokumentu od firmy utylizującej sprzęt.
W jaki sposób instytucja kultury powinna postąpić z utylizacją uszkodzonego sprzętu?
Czy do protokołu likwidacji należy dołączać dokument z przekazania sprzętu do utylizacji? Czy taki dokument jest niezbędny do inwentaryzacji?

Osoba upoważniona do dokonywania wpisów i zmian w rejestrze instytucji kultury

Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia MKiDN z 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (dalej: rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru instytucji kultury), zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej. Wzór księgi rejestrowej instytucji kultury (dalej: KRIK) stanowiący załącznik do tego rozporządzenia określa, że w pozycjach: kolumna 10 w dziale I, kolumna 8 w dziale II, kolumna 6 w dziale III, kolumna 6 w dziale IV wpisuje się: „Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu”.
Wpisów, zmian i wykreśleń w KRIK danej instytucji dokonuje pracownik właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej upoważniony zarządzeniem organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. W treści zarządzenia określono, że:
„Upoważnia się Panią/Pana …, pracownika … w … do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury …”.
Czy wpisów w KRIK powinien dokonywać pracownik upoważniony zarządzeniem wydanym przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, który w praktyce dokonuje wpisu, czy kierownik komórki organizacyjnej posiadający pełnomocnictwo organizatora do składania oświadczeń woli i sprawującego nadzór z zakresu prawa pracy nad takim pracownikiem, jako posiadający pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli?

Odwołanie dyrektora a odwołanie pełnomocnictwa

Dyrektor gminnego ośrodka kultury otrzymał od wójta zarządzenie, w którym odwołuje go z dotychczas pełnionej funkcji z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia bez świadczenia pracy i informuje o konieczności wykorzystania urlopu wypoczynkowego w czasie trwania wypowiedzenia. Jako powód odwołania wójt podał naruszenie przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem polegające na kwestionowaniu możliwości przeprowadzenia przez wójta gminy kontroli doraźnej oraz na całkowitym uniemożliwieniu przeprowadzenia wójta gminy zaplanowanej kontroli doraźnej w GOK w zakresie udzielonej instytucji kultury dotacji podmiotowej. Wójt zarzucił także dyrektorowi GOK całkowite nierespektowanie jego zwierzchnictwa służbowego (m.in. poprzez nieudzielenie wójtowi informacji o liczbie dni zaległego urlopu dyrektora). Z uwagi na brak zastępcy i udzielone upoważnienie zwykłego zarządu tego samego dnia dla prawidłowego funkcjonowania instytucji kultury dyrektor udzielił pełnomocnictwa rodzajowego pracownikowi GOK. Wójt natomiast poinformował pracowników GOK, że od tego dnia w związku z odwołaniem ze stanowiska dyrektor nie ma prawa świadczyć pracy.
Czy w okresie wypowiedzenia bez świadczenia pracy dyrektor może odwołać pełnomocnictwo udzielone jednemu z pracowników z uwagi na jego nielojalność i działania na szkodę ośrodka oraz udzielić pełnomocnictwa innej osobie?
Czy dyrektor może w tym czasie wypowiadać umowy o pracę?
Czy wójt, nie będąc pracodawcą dyrektora, może zlecać mu wykorzystanie urlopu wypoczynkowego oraz zakazać świadczenia pracy?