Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 15 czerwca 2022 r. poz. 1264);
 • Kodeks wyborczy (Dz.U. z 20 czerwca 2022 r. poz. 1277);
 • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 21 czerwca 2022 r. poz. 1297);
 • o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 22 czerwca 2022 r. poz. 1302);
 • o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 23 czerwca 2022 r. poz. 1324);
 • o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 24 czerwca 2022 r. poz. 1327);
 • o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 27 czerwca 2022 r. poz. 1339);
 • o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 27 czerwca 2022 r. poz. 1340);
 • o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 27 czerwca 2022 r. poz. 1343);
 • Kodeks cywilny (Dz.U. z 29 czerwca 2022 r. poz. 1360);
 • Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 30 czerwca 2022 r. poz. 1375);
 • o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 30 czerwca 2022 r. poz. 1378);
 • Prawo energetyczne (Dz.U. z 1 lipca 2022 r. poz. 1385);
 • Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 1 lipca 2022 r. poz. 1389);
 • o dokumentach publicznych (Dz.U. z 1 lipca 2022 r. poz. 1394);
 • o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (Dz.U. z 4 lipca 2022 r. poz. 1399);
 • o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (Dz.U. z 5 lipca 2022 r. poz. 1409);
 • o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 6 lipca 2022 r. poz. 1416);
 • o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. z 6 lipca 2022 r. poz. 1425);
 • o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 7 lipca 2022 r. poz. 1435);
 • o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. z 7 lipca 2022 r. poz. 1439);
 • o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 8 lipca 2022 r. poz. 1452);
 • o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 12 lipca 2022 r. poz. 1466);
 • Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 12 lipca 2022 r. poz. 1467);
 • o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 13 lipca 2022 r. poz. 1473);
 • o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 15 lipca 2022 r. poz. 1495).

Ogłoszono też obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzeń:

 • Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. z 20 czerwca 2022 r. poz. 1276);
 • Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 22 czerwca 2022 r. poz. 1300);
 • Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Dz.U. z 24 czerwca 2022 r. poz. 1330);
 • Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 24 czerwca 2022 r. poz. 1334);
 • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 28 czerwca 2022 r. poz. 1350);
 • Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz.U. z 1 lipca 2022 r. poz. 1387);
 • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. z 1 lipca 2022 r. poz. 1388).