Poradnik Instytucji Kultury 08/2022

Zmiana systemu czasu pracy

W instytucji kultury prowadzona jest działalność gastronomiczna. Kierownika działu gastronomii zatrudniono w podstawowym systemie czasu pracy, ale w związku ze specyfiką jego pracy (praca w weekendy oraz w porze nocnej) instytucja zamierza wprowadzić u niego równoważny system czasu pracy oraz porę nocną.
Czy wystarczy zmienić informację o warunkach zatrudnienia i powiadomić pracownika o jego przejściu na równoważny system czasu pracy i o pracy w porze nocnej, czy też trzeba zastosować wypowiedzenie zmieniające warunki zatrudnienia?

Urlop proporcjonalny

Pracownik od kwietnia do czerwca br. pracował na 1/4 etatu. Od lipca umowa została przedłużona do grudnia 2022 r. — na 1/2 etatu. Pracownik chciał wziąć w sierpniu 2 tygodnie urlopu — 40 godzin. Należny mu urlop to 26 dni (nie jest to pierwsza praca tego pracownika).
Czy pracownik zatrudniony w trakcie roku może wybrać tylko urlop należny do końca sierpnia?
Czy może wziąć cały urlop, który będzie mu się należał do końca 2022 r.?

Wypowiedzenie umowy o pracę a ekwiwalent za niewykorzystany urlop

1 czerwca 2022 r. pracownica, która przebywa na urlopie wychowawczym do 30 września br., wypowiedziała umowę o pracę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Pracownica ma jeszcze 15 dni zaległego urlopu za rok poprzedni, tj. za 2021 r.
Czy należy się jej ekwiwalent za zaległy urlop?
Czy przebywającą na urlopie wychowawczym pracownicę pracodawca może wysłać na zaległy urlop wypoczynkowy?

Odprawa emerytalna w przypadku zatrudnienia u dwóch pracodawców

Pracownik instytucji kultury, zatrudniony na pół etatu, odchodzi na emeryturę w czerwcu tego roku. Jednocześnie pracuje on na cały etat u innego pracodawcy.
Czy chcąc skorzystać z odprawy emerytalnej u jednego i drugiego pracodawcy, pracownik musi rozwiązać stosunek pracy jednego dnia?
Czy pracownik może rozwiązać umowę na cały etat wcześniej, a w instytucji kultury później, korzystając jednocześnie z dwóch odpraw emerytalnych?

Dodatki w regulaminie wynagradzania

Czy instytucja kultury może zawrzeć w regulaminie wynagradzania korzystniejsze niż powszechnie obowiązujące zasady wypłacania dodatku stażowego oraz dodatku funkcyjnego?
Czy dla dyrektora i głównego księgowego dodatek funkcyjny może być dodatkiem stałym wypłacanym w pełnej wysokości bez względu na liczbę przepracowanych dni?
Czy dodatki stażowy i funkcyjny wlicza się do podstawy ubezpieczenia chorobowego i zasiłków? Instytucja nie wypłaca zasiłków — płatnikiem zasiłku chorobowego jest ZUS.

Jak obliczyć staż urlopowy pracownika?

Pracownik ukończył dwie klasy zasadniczej szkoły zawodowej, co dokumentuje świadectwo z 1994 r. Dodatkowo przedłożył on świadectwo z 1996 r. uzyskania tytułu wykwalifikowanego robotnika na podstawie § 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (dalej: rozporządzenie w sprawie podnoszenia kwalifikacji).
W marcu 2022 r. pracownik uzyskał 7-letni staż zatrudnienia. Do tej pory miał 20-dniowy wymiar urlopu wypoczynkowego.
W jaki sposób policzyć jego dalszy staż urlopowy? Czy liczyć 3 lata szkoły zawodowej i wtedy będzie miał 10 lat pracy, a wymiar urlopu zwiększy się do 26 dni, czy też uwzględnić 2 lata faktycznie odbytej nauki w szkole zawodowej i wtedy wymiar urlopu zwiększy się do 26 dni dopiero w marcu 2023 r.?

Umowa sprzedaży zamiast umowy komisu

Muzeum prowadzi sprzedaż pamiątek. Z niektórymi dostawcami chciałoby dokonywać rozliczeń finansowych po sprzedaży.
Jaki rodzaj umowy zawrzeć, żeby uniknąć umowy komisu? Muzeum nie chce określać prowizji czy marży.
Czy wystarczy zawrzeć umowę lub zamówienie na dostarczenie odpowiedniego asortymentu po określonej przez producenta cenie, w której zostanie umieszczony zapis, że zapłata nastąpi, np. raz w miesiącu, na podstawie rachunku lub faktury, po wysłaniu rozliczenia sprzedanego towaru?

Udział dzieci poniżej 16. roku życia w spektaklach

Czy w świetle prawa dzieci poniżej 16. roku życia mogą brać udział w spektaklach wystawianych w niedzielę?
Czy udział ten należy traktować jako praca na podstawie umowy o pracę, czy też dopuszczalne jest uznanie go jako elementu zajęć edukacyjnych organizowanych w instytucji albo jako wolontariatu?

Obowiązek składania sprawozdań K-03 przez bibliotekę

Biblioteka realizuje zadania biblioteki powiatowej powierzone w ramach porozumienia między starostwem powiatowym a burmistrzem gminy.
Czy dyrektor gminnej biblioteki publicznej może odmówić przesyłania do instytucji danych statystycznych z działalności, które będą wykorzystywane przez wojewódzką bibliotekę publiczną, Bibliotekę Narodową oraz MKiDN?
Czy dyrektor biblioteki łamie przepisy Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (dalej: ustawa o bibliotekach), jeśli nie reaguje na prośby instruktora powiatowego o przekazanie danych zawartych w formularzu K-03?

Współpraca instytucji ze stowarzyszeniem zwykłym

Przy samorządowej instytucji kultury działają zespoły taneczne i śpiewacze, dla których instytucja zatrudnia instruktorów grających na instrumentach, instruktorów tańca, udostępnia pomieszczenia na próby i stroje do tańców ludowych itp. Okazało się, że zespół pieśni i tańca założył stowarzyszenie (z formą prawną: stowarzyszenie niewpisane do KRS i formą własności: własność prywatna krajowa pozostała).
Czy wiedząc, że zespół założył takie stowarzyszenie, instytucja kultury może finansować i zatrudniać instruktorów dla tego zespołu oraz finansować inne koszty zespołu, np. wyjazdu na terenie kraju i za granicą?

Brak aktu powołania biblioteki istniejącej od kilkudziesięciu lat

Podczas kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej wykazano m.in. brak aktu powołania biblioteki publicznej. Zgodnie z art. 11 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (dalej: ustawa o bibliotekach), biblioteka stanowiąca samodzielną jednostkę organizacyjną działa na podstawie aktu o utworzeniu biblioteki oraz statutu nadanego przez organizatora. Biblioteka dysponuje dokumentami, które potwierdzają jej istnienie od lat 40. XX w., ale w zasobach biblioteki i urzędu gminy nie ma aktu jej utworzenia. Biblioteka dysponuje statutami z lat 1987 i 1992, w których informuje się, że utworzono ją na mocy uchwały rady narodowej, co potwierdza istnienie uchwały powołującej bibliotekę w okresie PRL. Uchwała taka znajduje się prawdopodobnie w archiwum państwowym. Biblioteka ma też statut (ostatni z 2016 r.) zawierający wszystkie elementy, które powinien zawierać akt powołania (nazwę, siedzibę, teren i zakres działania biblioteki, źródła finansowania), a także dokumentację potwierdzającą nadanie aktu powołania przez organy samorządowe w okresie PRL. Ponadto biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury od 2002 r. Takiego wpisu dokonuje się jednak na podstawie aktu o utworzeniu biblioteki, o którym mowa w ustawie o bibliotekach.
Czy to oznacza, że w tym przypadku wpis biblioteki do rejestru instytucji kultury jest prawidłowy?
Czy trzeba podjąć działania, aby odszukać uchwały rady narodowej, czy może należy starać się o wydanie aktu o utworzeniu, którego wymaga ustawa o bibliotekach?
Czy na podstawie wymienionych dokumentów posiadanych przez bibliotekę i urzędu gminy można uznać, że biblioteka ma akt powołania i może nadal funkcjonować?

Oprócz chęci do pływania, mamy pociąg do czytania

Nie tylko szanty i pływadła, ale także książki były bohaterami tegorocznego Festiwalu Górnej Odry, który odbył się w czerwcu, między innymi w Raciborzu. Dlatego też Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu włączyła się w organizację tego niezwykłego wydarzenia.