W Dz.U. z 13 lipca 2022 r. pod poz. 1477 opublikowano Ustawę 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Przepisy ustawy stosuje się do paliw stałych: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, wydobytych, wyprodukowanych w Polsce lub do niej sprowadzonych od 16 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. sprzedawanych gospodarstwom domowym od 28 lipca 2022 r.

Przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanemu do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Polski po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych, przysługuje rekompensata. Sprzedaż paliwa stałego po cenie wyższej nie uprawnia do otrzymania rekompensaty.

Ustawa, w większości przepisów, miała obowiązywać od 28 lipca 2022 r., ale 22 lipca br. została uchylona przez sejm i zastąpiona nowymi przepisami — Ustawą z 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym.