W Dz.U. z 14 lipca 2022 r. pod poz. 1488 opublikowano Ustawę z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Z ustawy wynika m.in., że na wniosek konsumenta kredytodawca zawiesza spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska.

Zawieszono wyłącznie spłatę kredytu hipotecznego, udzielonego na podstawie umowy o kredyt hipoteczny, która może być uznana za umowę o kredyt hipoteczny.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi w okresie:

  • od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. — w wymiarze 2 miesięcy,
  • od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. — w wymiarze 2 miesięcy,
  • od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. — w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Konsument złoży wniosek o zawieszenie spłaty kredytu w postaci papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Ustawa w tym zakresie obowiązuje od 29 lipca 2022 r.