W Dz.U. z 14 lipca 2022 r. pod poz. 1493 opublikowano Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych.

Rozporządzenie określa wzór wniosku o udostępnienie danych:

  • jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL — załącznik nr 1,
  • z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych — załącznik nr 2,
  • z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji — załącznik nr 3.

Rozporządzenie określa też tryb uzyskiwania zgody na uzyskanie danych z tych dwóch rejestrów przez podmioty inne niż podmioty publiczne i służby wymienione w art. 46 Ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Rozporządzenie obowiązuje od 14 lipca 2022 r.